Ochrona własności intelektualnej

Ochrona innowacji napędza nie tylko rozwój firmy posiadającej dany patent, ale także rozwój całej gospodarki. Inne podmioty nie mogąc skorzystać z danej technologii lub metody często poszukują nowych rozwiązań, przyczyniając się do postępu technologicznego.

Wszyscy wspominają o ochronie własności intelektualnej firmy, najczęściej nie tłumacząc, czym ona jest. Otóż własność intelektualna przedsiębiorstwa to prawa autorskie, inne prawa pokrewne, patenty, znaki towarowe, wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe, jakie to przedsiębiorstwo posiada.

My przyjrzymy się dokładniej dwóm zagadnieniom i wytłumaczymy czym jest wynalazek, a czym patent. Prowadząc Badania i Rozwój (B+R) nie sposób pomiąć temat ochrony wynalazków.
Wynalazek to rozwiązanie problemu w sposób nowatorski przyjmujący postać wytworu materialnego (urządzenie lub np. jego element) lub materialnego bezpostaciowego (proces, metoda uzyskania czegoś etc.). Nowym wynalazkiem jest coś, co nie było wcześniej częścią stanu techniki. Przez stan techniki uważa się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej (pisemny lub ustny opis, poprzez powszechne stosowanie, ujawnienie w jakikolwiek inny sposób). Istotnym jest pamiętać, że za część stanu techniki uważa się także informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych  zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego, a nie podanych jeszcze do wiadomości powszechnej.

 

Stan techniki - ochrona własności intelektualnej

Wynalazki podlegają prawie ochrony patentowej, którą udziela Urząd Patentowy RP. Warto wspomnieć, że posiadanie wynalazku bez patentu nie gwarantuje ochrony własności intelektualnej zatem istotnym jest, by go uzyskać tak szybko, jak to możliwe. Wiele koncernów składa wniosek o ochronę patentową nie posiadając jeszcze urządzenia, a jedynie sposób jego wytworzenia.

Posiadanie patentu może zostać porównane do posiadania aktu notarialnego. Tak jak jego posiadacz może wyłącznie decydować i zarządzać nieruchomością, tak właściciel patentu ma wyłączne prawo do zarządzania wynalazkiem. Daje mu możliwość udzielania licencji innym, zablokowanie sprzedaży produktu przez innych, czy przekazania praw poprzez sprzedaż wynalazku wraz z patentem. Ogólnie rzecz biorąc, posiada monopol na gospodarczą eksploatację opatentowanego rozwiązania. 

Prawo do patentu

W momencie wytworzenia wynalazku powstaje prawo do uzyskania ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym. Prawo to może zostać przeniesione na inny podmiot np. przez sprzedaż, a także podlega dziedziczeniu. Możliwość uzyskania ochrony patentowej przysługuje wynalazcy lub zleceniodawcy na podstawie wcześniej zawartej umowy.
Uwaga! Tylko umowa pisemna jest prawnie respektowana.

Łamanie ochrony patentowej

Jeżeli inny podmiot wykorzystuje Twój opatentowany wynalazek w celach zarobkowych, bez Twojej zgody to stanowi to naruszenie prawa podmiotowego. Podmiot ten może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej w postępowaniu przed sądami powszechnymi.

Opatentowanie skanera 3D HUBO

Zgodnie z tym, co przeczytaliście powyżej, informacje jakie przedstawiamy publicznie są informacjami bardzo szczątkowymi. Pomimo tego, iż praca nad projektem wre – budowane są kolejne wersje demonstratora, prowadzone są testy i usprawnienia, to przed opatentowaniem naszego wynalazku nie możemy przedstawić ani zdjęć, ani większej ilości szczegółów do wiadomości publicznej. Cieszymy się jednak z faktu, że nastąpi to już wkrótce. Najprawdopodobniej już pod koniec marca 2021 r. będziemy mogli pochwalić się naszymi osiągnięciami i zaprezentujemy pierwsze wizualizacje. 

Realizacja prac B+R przez EDUROCO na rzecz innych podmiotów

Realizując prace B+R spółka EDUROCO, tak jak w przypadku własnego projektu HUBO, przestrzega najwyższych standardów bezpieczeństwa związanych z przechowaniem i przekazywaniem informacji. Dbając o interesy innych firm, przy projektach pracuje minimalna ilość osób niezbędnych do wykonania zlecenia, a każdy pracownik zobowiązany jest do podpisania NDA (non disclosure agrrement).

Badania i rozwój to najczęściej kluczowe aspekty prowadzenia działalności, dające przewagę nad konkurencją. Rozumiemy ten fakt, zatem współpracując z EDUROCO podpisujesz umowę na prace B+R, na podstawie której przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o uzyskanie patentu, który będzie chronił wynik naszej pracy, a własność intelektualną Twojej firmy – wynalazek.